المراجع

 1. https://www.florahealth.com/us/herb-encyclopedia/cowslip/#:~:text=Primula%20is%20primarily%20used%20for,and%20stiffness%2C%20and%20nerve%20pain.
  زيارة بتاريخ 11 أكتوبر 2020
 2. https://www.pascoe.ca/herbal-healthcare/blog/thyme-natures-cure-for-coughs
  زيارة بتاريخ 11 أكتوبر 2020
 3. https://www.healthline.com/health/health-benefits-of-thyme#Thyme-to-boost-your-immunity
  زيارة بتاريخ 11 أكتوبر 2020
 4. https://www.naturesblends.com/blogs/news/thyme-honey-a-tasty-health-supporting-product-from-the-iberian-peninsula
  زيارة بتاريخ 11 أكتوبر 2020
 5. https://www.mdvip.com/about-mdvip/blog/whats-difference-between-dry-cough-and-wet-cough
  زيارة بتاريخ 11 أكتوبر 2020
 6. https://www.healthline.com/health/types-of-coughs
  زيارة بتاريخ 11 أكتوبر 2020
 7. https://www.healthline.com/symptom/cough
  زيارة بتاريخ 11 أكتوبر 2020
 8. https://erj.ersjournals.com/content/42/Suppl_57/P743
  زيارة بتاريخ 11 أكتوبر 2020
 9. https://www.healthandwellnessalerts.berkeley.edu/topics/healthy-living/how-to-not-spread-your-cold
  زيارة بتاريخ 12 أكتوبر 2020
 10. https://www.mdvip.com/about-mdvip/blog/whats-difference-between-dry-cough-and-wet-cough
  زيارة بتاريخ 12 أكتوبر 2020
 11. https://www.verywellhealth.com/productive-cough-770574#:~:text=A%20nonproductive%20cough%20is%20one,%22%20or%20%22scratchy%22%20sensation
  زيارة بتاريخ 12 أكتوبر 2020
 12. https://www.mydr.com.au/respiratory-health/cough-productive-or-wet-cough#:~:text=A%20productive%20('wet'%20or,after%20a%20common%20cold%20infection
  زيارة بتاريخ 12 أكتوبر 2020
 13. https://www.history.com/news/a-brief-history-ofthyme#:~:text=When%20worn%20into%20battle%2C%20thyme,thyme%20for%20relief%20and%20protection.
  زيارة بتاريخ 12 أكتوبر 2020
 14. https://www.medicalnewstoday.com/articles/266016#benefits
  زيارة بتاريخ 12 أكتوبر 2020
 15. https://www.peacehealth.org/medical-topics/id/hn-2174009#:~:text=Many%20constituents
  %20in%20thyme%20team%20up%20to%20provide%20its%20antitussive,of%20flavonoids%20along%20with%20saponins

  زيارة بتاريخ 12 أكتوبر 2020
 16. https://www.healthline.com/health/health-benefits-of-thyme#Thyme-to-stop-coughing
  زيارة بتاريخ 12 أكتوبر 2020
 17. https://erj.ersjournals.com/content/42/Suppl_57/P743
  زيارة بتاريخ 12 أكتوبر 2020
 18. http://www.pharmamed.ba/en/cough-cold-flu/herbifit-sirup-jagor%C4%8Devinedetail#:~:text=Herbifit%20Primula%20syrup%20increases%20the,fluid%20which%20cause%20easier%20expectoration.&text=Pr
  imula%20root%20consists%20of%20the,of%20Primula%20veris%20(L.)

  زيارة بتاريخ 18 أكتوبر 2020
 19. https://www.dovepress.com/the-relationship-between-cough-specific-quality-of-life-and-abdominal--peer-reviewed-fulltextarticle-COPD#:~:text=In%20conclusion%2C%20this%20study%20showed,effects%20on%20quality%20of%20life
  زيارة بتاريخ 19 أكتوبر 2020
 20. https://www.healthline.com/health/allergies/hay-fever-cough
  زيارة بتاريخ 19 أكتوبر 2020
 21. https://wexnermedical.osu.edu/blog/nighttime-cough
  زيارة بتاريخ 19 أكتوبر 2020
 22. https://www.healthline.com/health/dry-cough-at-night
  زيارة بتاريخ 19 أكتوبر 2020
 23. https://www.rch.org.au/kidsinfo/fact_sheets/Cough/#:~:text=Cough%20is%20a%20very%20common,with%20coughs%20-
  caused%20by%20viruses

  زيارة بتاريخ 19 أكتوبر 2020
 24. https://kidshealth.org/en/parents/childs-cough.html
  زيارة بتاريخ 19 أكتوبر 2020
 25. https://www.healthline.com/health/health-benefits-of-thyme
  زيارة بتاريخ 19 أكتوبر 2020
 26. https://www.florahealth.com/us/herb-encyclopedia/cowslip
  زيارة بتاريخ 19 أكتوبر 2020
 27. https://www.healthbenefitstimes.com/cowslip
  زيارة بتاريخ 19 أكتوبر 2020
 28. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4138486
  زيارة بتاريخ 19 أكتوبر 2020
 29. https://www.healthline.com/health/ginger-for-sore-throat
  زيارة بتاريخ 19 أكتوبر 2020
 30. https://www.blf.org.uk/support-for-you/eating-well/eating-a-healthy-diet
  زيارة بتاريخ 20 أكتوبر 2020
 31. https://lunginstitute.com/blog/stop-coughing-5-simple-steps-ease-breathing
  زيارة بتاريخ 20 أكتوبر 2020
 32. https://www.webmd.com/cold-and-flu/ss/slideshow-nagging-coughcauses#:~:text=Stress%2C%20anxiety%2C%20and%20depression%20appear,some%20clues%20that%20can%20help
  زيارة بتاريخ 20 أكتوبر 2020
 33. https://www.cdc.gov/flu/professionals/infectioncontrol/resphygiene.htm
  زيارة بتاريخ 20 أكتوبر 2020
 34. https://www.herbal-supplement-resource.com/cowslipherb.html#:~:text=It%20has%20been%20used%20for,insomnia%20as%20well%20as%20hyperactivity.&text=Cowslip%20has%2
  0been%20used%20in,sometimes%20used%20as%20an%20antirheumatic

  زيارة بتاريخ 20 أكتوبر 2020
 35. https://wa.kaiserpermanente.org/kbase/topic.jhtml?docId=hn-2116002
  زيارة بتاريخ 20 أكتوبر 2020
 36. Sanofi PIL — Bronchicare Plus Syrup PIL 2015
  زيارة بتاريخ 10 أكتوبر 2020
 37. https://www.healthline.com/health/home-remedies-for-wet-cough#natural-remedies
  زيارة بتاريخ 25 أكتوبر 2020
 38. https://www.healthline.com/health/parenting/toddler-cough-remedy
  زيارة بتاريخ 25 أكتوبر 2021
 39. https://www.healthline.com/health/food-nutrition/foods-that-boost-the-immune-system#spinach
  زيارة بتاريخ 25 أكتوبر 2021
 40. https://www.healthline.com/nutrition/how-to-boost-immune-health
  زيارة بتاريخ 25 أكتوبر 2021
 41. Research Article — Prevalence of cough throughout childhood: A cohort story
  زيارة بتاريخ 8 أكتوبر 2021
 42. Research Article — An observational study on cough in children: epidemiology, impact on quality of sleep and treatment
  زيارة بتاريخ 8 أكتوبر 2021
 43. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17063641
  زيارة بتاريخ 11 أكتوبر 2021
 44. https://www.verywellhealth.com/ivy-leaf-4691133
  زيارة بتاريخ 11 أكتوبر 2021
 45. https://breathe.ersjournals.com/content/7/2/122
  زيارة بتاريخ 11 أكتوبر 2021
 46. https://journal.chestnet.org/article/S0012-3692(17)31417-4/pdf
  زيارة بتاريخ 11 أكتوبر 2021
 47. Sanofi BRONCHICARE IVY SYRP PIL - 2015
 48. https://theherbalacademy.com/history-and-uses-of-common-ivy
  زيارة بتاريخ 11 أكتوبر 2021